Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/917
Title: Thực hành Lập trình mạng
Authors: Nguyễn Văn, Phát
Issue Date: 2023
Abstract: Học phần này trang bị các kỹ năng lập trình ứng dụng mạng với các giao thức TCP, UDP và phát triển các ứng dụng mạng. Áp dụng các công nghệ mới vào lập trình ứng dụng mạng.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/917
Appears in Collections:Bài giảng Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516-7480201-5505204-01-001.pdf
  Restricted Access
166.49 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.