Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/916
Title: Lập trình mạng
Authors: Nguyễn Văn, Phát
Issue Date: 2023
Abstract: Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về lập trình mạng thông qua giao diện lập trình socket và một số thư viện lập trình mạng theo tiếp cận hướng đối tượng. Giới thiệu các công nghệ hiện tại trong lập trình mạng Internet.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/916
Appears in Collections:Slide Bài giảng Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516-7480201-5505171-02-003.pdf
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505171-02-004.pdf
  Restricted Access
326.68 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505171-02-005.pdf
  Restricted Access
402.11 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505171-02-006.pdf
  Restricted Access
753.04 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505171-02-007.pdf
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505171-02-008.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505171-02-001.pdf
  Restricted Access
302.56 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
516-7480201-5505171-02-002.pdf
  Restricted Access
4.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.