Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/864
Title: Hành trang Khởi nghiệp Sinh viên
Authors: Lê Vũ
Issue Date: 2022
Abstract: Khởi nghiệp là quá trình tạo ra kết quả nhằm kiến tạo giá trị thông qua đổi mới sáng tạo và / hoặc sử dụng công nghệ mang lại sự thỏa mãn đột phá cho khách hàng khi họ giải quyết vấn đề của họ
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/864
Appears in Collections:Slide Bài giảng Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516-7480201-5502010-02-001.pptx
  Restricted Access
510.88 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.