Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/604
Title: Giáo trình Vi sinh vật học
Issue Date: 2022
Abstract: Giáo trình Vi sinh vật học gồm 17 bài Bài 1 Lược sử nghiên cứu Vi sinh vật học Bài 2 Những đặc điểm chung của Vi Sinh Vật Bài 3 Cấu trúc tế bào vi khuẩn Bài 4 Các nhóm vi khuẩn chủ yếu Bài 5 Cổ khuẩn(Archaea) Bài 6 Phương pháp thực nghiệm dùng để định tên các loài vi khuẩn Bài 7 Virus Bài 8 Vi nấm (Microfungi) Bài 9 Nấm sợi (Filamentous Fungi) Bài 10 Nấm men Bài 11 Vi tảo (Microalgae) Bài 12 Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử Bài 13 Giới thiệu một số kỹ thuật bảo quản vi sinh vật Bài 14 Dinh dưỡng của vi sinh vật Bài 15 Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật Bài 16 Ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học Bài 17 Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vật
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/604
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
507-7420203-5507199-03-001.pdf
  Restricted Access
18.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.