Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/488
Title: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Kiến trúc Xây dựng.
Authors: Phan, Tiến Vinh
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và giới hạn nghiên cứu, Báo cáo có cấu trúc như sau: 3 Phần mở đầu Chương I: Tổng quan về giáo dục trực tuyến (E-Learning) Chương II: Các cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần “Kiến Trúc Xây Dựng” Chương III: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần “Kiến Trúc Xây Dựng” Phần kết luận, bàn luận và kiến nghị.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/488
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAN TIẾN VINH-XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN CHO HỌC PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG.pdf
  Restricted Access
5.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.