Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/477
Title: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Hóa học” phục vụ giảng dạy cho sinh viên đại học ngành Công nghệ vật liệu
Authors: Nguyễn, Thanh Hội
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Kết quả của đề tài đã xây dựng một bộ bài giảng trực tuyến cho học phần Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Hóa học dành cho sinh viên đại học ngành Công nghệ vật liệu của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Bộ bài giảng gồm có: - Đề cương chi tiết với các nội dung giảng dạy đảm bảo các yêu cầu về chuẩn đầu ra của học phần bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp. - Kế hoạch học tập chi tiết và cách thức kiểm tra, đánh giá đối với mỗi buổi học và cả học phần Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Hóa học. - Bài giảng và tài liệu cho từng buổi học, các liên kết có nội dung liên quan đến các chương của bài giảng. - Các video, audio tương ứng với mỗi bài giảng. - Các câu hỏi kiểm tra, bài tập cho từng buổi học. - Ngân hàng câu hỏi thi cho cả học phần Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Hóa học.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/477
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.