Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/444
Title: Nghiên cứu biến đổi đất hữu cơ và phương pháp cải tạo đất ở đất trồng lúa dài hạn
Authors: Nguyễn, Sỹ Toàn
Nguyễn, Thị Đông Phương
Trần, Khánh Bảo
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Công nghệ Hóa học Môi trường
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Lần đầu tiên sử dụng phương pháp siêu âm để đánh giá chất lượng dinh dưỡng đất. Lần đầu tiên sử dụng vi khuẩn phân lập trong nước thải nhằm cải tạo chất lượng đất.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/444
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo cáo tổng kết_Nguyen Sy Toan.pdf
  Restricted Access
904.82 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.