Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/428
Title: Nghiên cứu đặc tính lưu biến của chất lưu phi Newton.
Authors: Bùi, Mai Cường
Hồ, Trần Anh Ngọc
Nguyễn, Xuân Bảo
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Khoa Cơ khí
Issue Date: Feb-2023
Abstract: Tóm tắt kết quả nghiên cứu: - Mô hình lưu biến tổng quát cho lưu chất có ứng suất tới hạn và biến dạng chảy dẻo đã được xây dựng, - Mô hình lưu biến đề xuất đã khắc phục được sự gián đoạn tại điểm chuyển pha rắn-lỏng của mô hình Herschel-Bulkley truyền thống và tính đến đến độ biến dạng tại điểm này. - Kết quả mô phỏng dựa trên phương pháp thể tích hữu hạn (Finite Volume Method) cho thấy mô hình đề xuất mang lại kết quả hợp lý cho dòng chảy chất lưu phi Newton. Hơn nữa, tính chất lưu biến được xác định ảnh hưởng lớn đến đặc tính dòng chảy.
URI: http://data.ute.udn.vn:8080/jspui/handle/123456789/428
Appears in Collections:Đề tài NCKH cán bộ 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÙI MAI CƯỜNG.pdf
  Restricted Access
11.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.